Madár-forrás és Forrás völgy

2020.10.28.

 

A Forrás utcai telekvásárlással már foglalkoztunk korábban, most a képviselőink előterjesztést nyújtottak be a teljes Forrás völggyel és a Madár-forrással kapcsolatban.

 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta 2020.10.27-én, és kiderült, hogy az általunk kért környezeti hatástanulmányt polgármester úr már megrendelte - hamarosan nyilvános lesz - a javasolt döntés meghozatala helyett pedig az önkormányzat szakértőt bíz meg a tényleges állapot felmérésével, és utána lehet majd megállapítani a forrás védettségét.

 

Főépítész úr azonban kijelentette, hogy maga a Madár-forrás ex lege – azaz a törvény erejénél fogva – védettséget élvez jelenleg is.

 

Előterjesztés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete

a Madár-forrásról és a Forrás völgyről, valamint az a területről rendelkező

 „A természeti értékek helyi védelméről” 5/2006.(05.25.)Ör. sz.rendeletről

 

Biatorbágy Város Képviselő testülete 5/2006.(05.25.) Ör. sz. rendelete a 9§-ban a 4. számú mellékletben foglalkozik a Forrás-völgy természetvédelmi kezelési tervével.

 

A fenti rendelet 9§ (2)-es pontja kimondja, hogy mi a város terve az érintett területtel és a Forrással:

„Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések:

a.) A természet védelméről szóló törvény 23. § (2) bekezdése alapján védett források természeti környezetének védelme;

b.) A terület tájképi változatosságának, biológiai sokféleségének védett és fokozottan védett állat-és növényfajainak és azok élőhelyének megőrzése.

c.) A terület természetkímélő ökoturisztikai célú fejlesztésének, a helyi lakosság természeti környezetben való szabadidő eltöltésének biztosítása.”

 

A fenti rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a térképes megjelenítést.

 

A fenti rendelet 7. számú melléklete az alábbiakat tartalmazza:

Sorsz.

Megnevezés

Területi azonosító

Védettségi fok

78.

Forrás és völgye

Forrás u. forrás és medre

országos védelem

 

 

A fenti rendelet 14§ (3) pontjának az alábbi tartalma kimondja:

„A  rendelet  mellékleteiben  szereplő  védett  természeti  értékek  listáját  évente  felül  kell vizsgálni.”

 

Abból kiindulva, hogy a fenti rendelet 14§ (3) pontja szerint ez a felülvizsgálat a 2019-es évben elkészült és a képviselő-testület nem döntött a módosításról, feltételezzük, hogy a besorolások és a célok változatlanok.

 

2016-ban készült, és 2017-ben Tarjáni István, polgármester úr ajánlásával jelent meg az alábbi linken is elérhető, egyetemisták terveit bemutató anyag:

http://tajvedelem.tajk.szie.hu/sites/default/files/files/biatorbagy_kiadvany_0518.pdf

 

A 14. oldaltól látható a fenti rendelet 4. számú mellékletével is megegyező terület rendezése, ami teljesen egybevág a fenti rendelet 9§-ban megfogalmazott célokkal. Azaz Tarjáni István polgármester úr 3 éve még támogatta ezt a típusú rendezést.

 

Magáról a forrásokról és ezáltal a Madár-forrásról az alábbiakban rendelkeznek az országos jogszabályok.

 

A 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (Tvt) 23§ paragrafusa alapján:

(1) Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre. (megjegyzés: városunkban ez létrejött a 5/2006.(05.25.)Ör. sz.rendelet alapján)

(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.

 (3) b) a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad;

 

A 2003. évi LI. törvény a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvény az alábbiakat mondja ki:

„(3) A 23. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó védett természeti terület kiterjedését az igazgatóság ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas módon, hatósági határozatban állapítja meg.

(4) Az igazgatóság a (3) bekezdésben meghatározott határozatot az érintett ingatlan tulajdonosának és vagyonkezelőjének, valamint a feladat- és hatáskör szempontjából külön törvény alapján érintett hatóságnak kézbesíti.

(5) Nem kell hatósági határozatban megállapítani a (3) bekezdésben meghatározott védett természeti terület kiterjedését abban az esetben, ha a terület természetvédelmi oltalma a 24. § (1) bekezdésében meghatározott külön jogszabály alapján is fennáll.”

A 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (Tvt) 24. §

(1) Természeti területet [15.§ (1) bekezdés] és más - e törvény 22. §-a alapján - védelemre érdemes földterületet

a) országos jelentőségű terület esetén a miniszter

b) helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési - Budapesten a fővárosi – önkormányzat nyilvánít védetté.

Fentiekből egyenesen következik, hogy a Tvt szerint, a helyi rendelettel kiegészítve a Madár-forrás védelem alatt áll.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi képviselő-testület kimondja, hogy minek tekinti a Madár-forrást és a Forrás-völgyet, tekintettel arra, hogy ennek a közvetlen szomszédságában sportlétesítmény épül.

 

Amennyiben a képviselő-testület osztja az álláspontunkat – az „A” jelű határozati javaslatot támogatja – és a fent jelzett helyi rendelet pontjait még mindig érvényben tartja, úgy kérjük azonnali hatállyal ennek megerősítését, a Madár-forrás országos besorolásának rendezését és környezetvédelmi hatástanulmány készítését.

 

Amennyiben a képviselő-testület nem ért egyet a fent leírtakkal, – a „B” jelű határozati javaslatot támogatja – úgy kérjük az ennek alapot adó jogszabályi hivatkozással egészítse ki a határozat szövegét.

 

Előterjesztésünk mellékletet nem tartalmaz, 2020. október 16. napján készült. Előterjesztésünknek nincsen több változata. Előterjesztésünknek közvetlen pénzügyi vagy humánerőforrás igénye a 2020-as költségvetésre nézve nincs.

 

Határozati javaslataink az alábbiak:

 

„A”

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2020. (……) önkormányzati határozata

 

a Madár-forrásról és a Forrás völgyről

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva:

 

  1. A Madár-forrást a Tvt 23§ (3) b) pontja alapján forrásnak tekinti.

 

  1. A 2020-as évben nem tartja szükségesnek az 5/2006.(05.25.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatát.

 

  1. Megbízza a Polgármestert a Madár-forrás mellé tervezett sportlétesítmény építésével kapcsolatban a környezetvédelmi hatástanulmány elvégeztetésével, és a Madár-forrás országos nyilvántartásban szerepeltetésének szorgalmazásával.

 

„B”

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2020. (……) önkormányzati határozata

 

a Madár-forrásról és a Forrás völgyről

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva:

 

  1. A Madár-forrást a a Tvt 23§ (3) b) pontja alapján nem tekinti forrásnak, hivatkozva a ………………………….. jogszabályra.

 

  1. A 2020-as évben szükségesnek tartja az 5/2006.(05.25.) Ör. sz. rendelet felülvizsgálatát, különösen a 9§ tekintetében, ezért felkéri Jegyző Asszonyt a rendeletmódosítás elkészítésére.