KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ I. - Lóth Gyula

Városunkban a 2014. október 12-i önkormányzati választáson a Szövetség Biatorbágyért egyesület három jelöltje került a képviselő-testületbe, így kisebbségben ugyan, de legjobb tudásuk szerint 5 évig fogják szolgálni a város érdekeit.

Mint a képviselőcsoport egyik tagja, fontosnak tartom, hogy a lakosságot folyamatosan tájékoztassuk arról, milyen ügyek kerülnek napirendre, azokkal kapcsolatban milyen döntések születnek és ezen döntések körül milyen viták bontakoznak ki. A beszámolókat folyamatosan fogjuk írni, minden hónapban az ülések után készítjük el, így próbálunk naprakészen tájékoztatni minden érdeklődőt.

2014. október 21-én került sor az ünnepélyes alakuló ülésre, melynek keretében a polgármester, a képviselők és a nemzetiségi képviselők esküt tehettek. Illetve csak a képviselők egy része, ugyanis akik kompenzációs listáról jutottak be a testületbe és a listán személyi változás történt, azok esetében kisebb probléma merült fel. Ez a sajnálatos esemény Barabás Józsefet és engem érintett, így mi csak részt vettünk az ülésen, de esküt tenni nem állt módunkban illetve szavazati jogunk sem volt. Legyünk jóhiszeműek, és fogadjuk el elsőre, hogy ezt másképp nem lehetett megoldani, de azért motoszkált bennem a kisördög, hogy biztos nem lehetett volna? Megnéztem a Helyi Választási Bizottság (HVB) határozatait, és az alábbi meglepő dolgot tapasztaltam:

- 2014.10.12-én lezajlott a szavazás, melyről aznap megszülettek a HVB határozatai, jogerőre emelkedésük várhatóan 2014.10.15. 16:00 – (93-101/2014 HVB határozatok)

- 2014.10.14-én a Szövetség Biatorbágyért Egyesület kompenzációs listáján szereplő első 2 személy visszalépett, ezzel a lista 3. és 4. helyén szereplő személyek léptek előre

- 2014.10.15-én 17:00 órai kezdettel ülésezett a HVB, mivel a 12-i határozatok ellen nem érkezett kifogás, így a körzetben megválasztott képviselők és a polgármester személye véglegessé vált, ezáltal a kompenzációs listákon bejutott képviselők jelölő szervezetenkénti megoszlásáról megszülethetett a határozat, jogerőre emelkedése várhatóan 2014.10.18. 16:00 – (103/2014 HVB határozat)

- 2014.10.20-án 17:30 órai kezdettel ülésezett a HVB, a kompenzációs listákban beállt személyi változtatásokat jóváhagyta, jogerőre emelkedése várhatóan 2014.10.23. 16:00 (104/2014 HVB határozat)

Az alakuló ülés 2014.10.21-én 16:30 órai kezdéssel került meghirdetésre. Fenti dátumokat nézve elgondolkodtam, amennyiben a HVB ülésezett volna 18-án (ami munkanap volt) 17:00 órai kezdettel, úgy a 104/2014 HVB határozat 2014.10.21-én 16:00 órakor jogerős lett volna, és szavazati joga lett volna minden megválasztott képviselőnek. Nem hibáztatok érte senkit, csak azt kérem, hogy a jövőben ezt a lehetőségekhez képest kerüljük el, amennyiben mégsem lehet elkerülni, akkor legalább mondjuk ki, hogy lehetett volna másképp…

Az alakuló ülésen ünnepélyes keretek között az alábbi témákban történtek szavazások:

-          polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása

-          SZMSZ módosítása, hogy lehetőség legyen a jövőben 2 alpolgármester kinevezésére

-          alpolgármesterek személyének megválasztása

-          alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása

Természetesen minden szavazás zökkenőmentesen lezajlott, így a jövőben Tarjáni István polgármester urat Szakadáti László és Varga László alpolgármester urak fogják segíteni a város vezetésében. Az alpolgármesterek számának változásával külön cikkünk foglalkozott. Ezúton is sikeres munkát kívánok a város vezetésének.

 

És elérkezett a várva várt második (rendkívüli) ülés, melyet 2014.10.30-án tartottunk. Ezen letehettük az esküt, megkaptuk a megbízólevelünket és a testület végre teljes létszámmal és jogkörrel tudott ülésezni. Ekkor tette le esküjét a BiaFutura Egyesület kompenzációs listáján bejutott képviselőtársunk is, aki az alakuló ülésen nem tudott részt venni.

Napirendi pontként az alábbiak voltak megjelölve:

-          SZMSZ módosítása a bizottsági szerkezet és feladatok változtatása miatt - 5-ről 4-re csökkent a bizottságok száma

o   Egészségügyi és Szociális Bizottság

o   Oktatási és Kulturális Bizottság

o   Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság

o    Településfejlesztési Bizottság

A testület minimális változtatással elfogadta a javaslatot. Képviselőcsoportunk tartózkodott, hiszen az írásos anyagot nem állt módunkban elolvasni, lévén aznap délelőtt tették elérhetővé a városi honlapon. Tudjuk, hogy furcsán hangzik, de anélkül sem most sem a jövőben nem fogunk tudni szavazni, hogy ne ismernénk meg az anyagot.

A 84 oldalas anyag első 2 oldala tartalmazta a módosítás összegzését, utána következett az 1. sz. melléklet módosítása, mely tartalmazta pl. a bizottságok feladatait és hatásköreit. Mikor annak tényét szóvá tettem, hogy nem volt módunk elolvasni, azt a választ kaptam, hogy mint képviselő, meg kellett volna ismerkednem korábban az SZMSZ-el, és most szóban elhangzott a változtatások ismertetése. Jelzem, hogy az SZMSZ-t ismerem, többször olvastam az elmúlt időszakban, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a módosítás szövegét nem kaptuk meg időben. Számomra elfogadhatatlan, hogy egy döntést adatok és ismeretek hiányában kelljen meghozni, de ezek szerint képviselőtársaink többségét ez nem zavarta.

 

-          Másik napirendi pontként került sorra a bizottságok megválasztása. Minden bizottságnak egy elnöke és 2 képviselő tagja van, így három fő a képviselő-testületből kerül kinevezésre. Külsős tagokat, bizottságonként 2-2 főt a testület jelöl. A Meghívóban előre nem jelzett módon az ülés zárt körben került megtartásra, előzetesen nem kaptunk anyagot róla - bár a honlapon az szerepel, hogy pótanyagként kerül kiküldésre. A napirendi pontról a törvényesség betartása mellett a következő két sorban tájékoztatom az érdeklődőket.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

Igen, jól látható, nem nyomdai hiba. Önöknek Kedves Olvasók ennyit szabad tudniuk az elhangzottakról!  Az eredmény nyilvános, a bizottságok tagjainak összetétele és névsora olvasható az önkormányzat oldalán (http://biatorbagy.hu/bizottsagok). Röviden összefoglalva:

- 12 „belső” helyből 3 a Szövetség Biatorbágyért Egyesület, 1 a Biafutura Egyesület képviselőié, a többi 8  helyen a FIDESZ-KDNP képviselői osztoznak.

- A 4 bizottsági elnökből egyet ad a Szövetség, hármat a FIDESZ-KDNP.

- A 8 „külső” tag jelölésére kizárólag a FIDESZ-KDNP-nek volt lehetősége.

 

Ennyi történt a protokoláris eseményeket leszámítva. Már csak egy apróságot említenék meg, melyre az ülés közben figyeltem fel. Polgármester úr a kampány során közzétett 4 éves értékelő beszédében ugyanazt a szófordulatot használta, mint az október 23-i megemlékezéskor mondott beszédében. Kiemelte már többszörösen, hogy 2010 óta új korszak van. Nincs többé Két Mackó, TSZ iroda, jegyző irodája stb., nincs már olyan, hogy a város vezetői és még ki tudja kik, máshol döntenek a város ügyeiről. Itt és most már nyilvánosság van, Önkormányzati TV közvetít és az vissza is nézhető, minden a maga helyén dől el, törvényesen és nyilvánosan. Akkor kérdem én, hogy miért volt a zárt ülés, miért volt a szünet, amikor a FIDESZ-KDNP képviselői kivonultak a szomszéd szobába és jegyzőkönyv meg TV közvetítés nélkül egyeztetettek az ülés ideje alatt? Ez az új korszak teljes nyilvánossága? Nem, ez nem nyilvánosság, ez csak egy színjáték!

Kíváncsian várom a következő képviselő-testületi ülést, remélem csak a tudatlanságom és a kezdő képviselői drukk okozza bennem azt az érzést, hogy itt valami nincs rendben. Bízom benne, hogy pozitívan fogok csalódni, hiszen optimista típus vagyok...

Várjuk szeretettel Önt is Kedves Olvasó a következő képviselő-testületi ülésre.