Éves beszámoló - 2017

A szervezet rövid neve: SZBE

A szervezet teljes neve: Szövetség Biatorbágyért Egyesület

Címe és tel.száma: 2051, Biatorbágy Szent István út 42.

Stat.szám: 18701005-9499-517-13

Szerv.nyilv.tart.sz.: 13-02-0003648

Adószám: 18701005-1-13

Tárgy időszak: 2017

Bázis év fordulónapja: 2016.12.31

Beszámoló keltezése: Biatorbágy, 2018. július 18.

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

Beszámoló típusa: Üzleti évet záró

Elnökség tagjaira vonatkozó adatok titulus

Név: Koósné Lévai Ildikó elnök

Név: Dr. Palovics Lajos elnökhelyettes

Név: Vendég Zsolt titkár

Név: Wágenszommer István elnökségi tag

Név: Barabás József elnökségi tag

Vezetésre vonatkozó adatok

A szervezet székhelye: 2051, Biatorbágy Szent István út 42.

Alapításának éve: 2003

A szervezet elnöke: Koósné Lévai Ildikó

Könyvvizsgálóra vonatkozó adatok

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tevékenységi köre: Az egyesületünk tagjai a város közel ezer éves története során létrehozott anyagi, szellemi és

kulturális értékeit őrzik és óvják meg tevékenységükkel, ezzel biztosítva azok fenmaradását Biatorbágy jövőbeni lakói

számára. Alapítóink már a szervezet létezése előtt részt vettek Biatorbágy város önkormányzati életében - ezzel is

hozzájárulva a község minden értelemben vett fejlődéséhez -, az ő tudásuk és tapasztalatuk segíti az elmúlt években

egyesületünkhöz csatlakozó, Biatorbágyért tenni akaró tagjaink munkáját. A 2014. évben tartott önkormányzati választáson

tanácsadó és kampányfelület igénybevételével egyesületünk ismét sikeresen szerepelt, három képviselőt adott a városnak.

Tagjaink és képviselőink, illetve jelöltjeink között több egyetemi oktató, vezető energetikai cég igazgatója, élelmiszeripari

tervező, építész, logisztikai szakértő, informatikus, mezőgazdasági vállalkozó volt és van. Kenyérkereső foglalkozásuk mellett

több egyesületben, kulturális csoportban, érdekvédelmi szervezetben, egyházközségben folytatnak szerteágazó közéleti

tevékenységet. Csak egy rövid példa: nyolc jelöltünk közül három sok éve katolikus egyházközségi képviselő testületi tag. A

(nem hivatásos) zenész, táncos, énekes tagjaink tevékenysége nyilvánosabb, őket így többször lehet látni a rendezvényeken.

I. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások , valamint a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet alapján

alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit,

eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő

beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt

biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Szervezet a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.· Egyszerűsített éves

beszámoló , amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

· Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

· A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

· A mérlegkészítés időpontja: 2018. július 15.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

· A beszámoló nyelve: Magyar

· Aláíró: Elnök

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A Szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági

műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a

valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Szervezet papír alapon teljesíti.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az

összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a

tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése:

A Szervezetnek nincs eszköze.

2. Piaci értékelés

A Szervezetnek nincs befektetett eszköze.

3. Valós értékelésen történő értékelés

A Szervezet nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel.

2. Információk a kötelezettségekről

A Szervezetnek nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételeket, költségeket és ráfordításokat az

Eredménykimutatás nem tartalmaz.

4. A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján: 20% 99 eFt

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Bank 453 eFt

- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Egyéb bevételek (tagdíj) 108 eFt

Egyéb bevételek (támogatás tagtól) 120 eFt

IV. Tájékoztató adatok

1. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság,

nekik folyósított előlegek

- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

- A Szervezetnél felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs.

2. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylet, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos

piaci feltételek között valósult meg.

3. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Szervezetnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

4. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a

beszámoló, illetve a Szervezet gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

2018. július 18.

Képviseletre jogosult személy aláírása